Bestuur Vereniging Vrienden & ANBI-status

Het bestuur van de Vereniging Vrienden bestaat uit:

Dhr. P. van Lieshout (Voorzitter)
Mevr. J. Senden- Vermolen (Secretaris)
Dhr. C. Koedam (Penningmeester)
Mevr. H. Crutzen-Loeffen (Lid bestuur Vereniging Vrienden)
Mevr. K. Ceelen (Lid bestuur Vereniging Vrienden)
Dhr. J. Moraal (Lid bestuur Vereniging Vrienden, vanuit Quadrivium)
Mevr. R. Nuij (Lid bestuur Vereniging Vrienden, vanuit Quadrivium)


Beloningsbeleid
Het bestuur van de vereniging is onbezoldigd. De vereniging heeft geen eigen personeel in dienst.

RSIN / fiscaalnummer ANBI 801300666


Doelstellingen

De Vereniging Vrienden Muziekgebouw Eindhoven heeft als doel het bevorderen van het muziekleven in de stad Eindhoven, met een focus op de activiteiten die georganiseerd worden door Muziekgebouw Frits Philips. Ter bevordering van dit doel houdt de Vereniging Vrienden zich onder meer bezig met de volgende zaken:

  • Het ondersteunen van de ontwikkeling van jong talent
  • Het ondersteunen van uiteenlopende activiteiten die georganiseerd worden door Muziekgebouw Eindhoven
  • Het mogelijk maken van gratis Muzikale lezingen over uiteenlopende onderwerpen op muzikaal gebied
  • Het mogelijk maken voor scholen om educatie te kunnen bieden op het gebied van muziek
  • Het organiseren van activiteiten in samenwerking met het Muziekgebouw Eindhoven – zowel voor leden als voor niet-leden.


Beheer
Het bestuur van de Vereniging Vrienden vergadert op regelmatige basis om te beslissen over de besteding van het beschikbare vermogen. Het vermogen van de Vereniging Vrienden is afkomstig uit contributies en giften. Dit vermogen wordt uitsluitend gebruikt voor projecten/activiteiten die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de vereniging. De wijze waarop het vermogen wordt besteed wordt opgenomen in het jaarverslag en de begroting en ligt tijdens de jaarvergadering ter goedkeuring aan de leden voor. De Vereniging heeft geen onroerend goed in eigendom.


Boekjaar / jaarstukken en jaarverslag

Het boekjaar van de Vereniging Vrienden is gelijk aan het kalenderjaar. Na afloop van elk boekjaar wordt door het bestuur een jaarverslag samengesteld. Hierin doet de penningmeester verslag van de financiën over het afgelopen boekjaar door middel van een balans en een exploitatieoverzicht. De juistheid van de financiële verslaglegging wordt gecontroleerd door een wisselende kascommissie, bestaande uit twee leden van de Vereniging Vrienden. Verder maakt het jaarverslag inzichtelijk welke activiteiten door de Vereniging Vrienden georganiseerd zijn en waaraan het vermogen van de vereniging wordt besteed. Dit jaarverslag wordt jaarlijks op de jaarvergadering besproken en op deze webpagina gepubliceerd.


Ontvangen giften en contributie

Op deze webpagina zijn de jaarverslagen over de jaren 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 te vinden. Uit deze verslagen blijkt welke bedragen aan contributies en welke giften zijn ontvangen.

Cookies

We use cookies and similar techniques to improve the usability of your visit, to analyze the use of the website, to make it possible to display third-party content such as videos, for marketing purposes and for various other applications. These cookies are also placed by third parties.

By clicking “Accept”, you agree. If you do not agree, you can specify your preferences via the "Adjust settings" button. More information…

Cookies are required for the website to function properly. This way the content of your shopping cart will be remembered during the order and you can log in on the website with your account.

Cookies are also needed to enrich your experience on the website. For example, media from third parties such as videos. We also keep statistics to continuously improve the site.

Finally, cookies are used to process further information about our marketing activities, such as newsletters and advertisements, in the most efficient and personal way.

Cookie settings