ANBI-status Mfonds

De Stichting Muziekgebouw Eindhoven Fonds (Mfonds) is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI). Wat dit voor u als begunstiger betekent leest u bij ‘Meer weten over uw schenking en de fiscale voordelen’.

De Stichting Mfonds streeft naar een heldere informatievoorziening. Hieronder vindt u relevante gegevens over bestuur en beheer van het Mfonds.

Stichting Muziekgebouw Eindhoven Fonds (Mfonds)
RSIN/ fiscaal nummer 851138494
KvK-nummer 54057353
Bankrekening NL19 RABO 0129 2375 66 EUR


Bestuur

Mevr. S. Prins, voorzitter
Mevr. I.E. Koster, penningmeester
De heer W. Kuypers

Raad van Advies
Dhr. W.A.J.M. Vringer, directeur Muziekgebouw Eindhoven

Postadres
Muziekgebouw Eindhoven Fonds
Postbus 930
5600 AX Eindhoven

Bezoekadres
Jan van Lieshoutstraat 3
5611 EE Eindhoven

Contact en informatie
Mevr. M. Fiedeldij
T 040-2655689
mfonds@muziekgebouweindhoven.nl


Bestuur
De Stichting Muziekgebouw Eindhoven Fonds wordt bestuurd door een onafhankelijk en onbezoldigd bestuur, dat momenteel drie leden kent. Nieuwe bestuursleden worden benoemd door het bestuur zelf, na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Advies.
De Stichting heeft geen eigen personeel in dienst. De werkzaamheden in het kader van de fondsenwerving en het Mfonds worden verricht door één betaalde werknemer (projectmanager Mfonds, 0.7 fte, salariëring conform CAO concertzalen) die in dienst is van Muziekgebouw Eindhoven N.V.
De projectmanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het fonds.

Beheer
Het bestuur van het Mfonds beslist eens per jaar in zijn najaarsvergadering (oktober/november) over de besteding van de beschikbare middelen. Dit gebeurt in overleg met de directeur en de artistiek manager van het Muziekgebouw Eindhoven, die ook zelf projecten kunnen voordragen.
De giften komen uitsluitend ten goede aan activiteiten die vallen binnen de doelstellingen van het Mfonds.

Ontvangen giften
Het bestuur van het Muziekgebouw Eindhoven Fonds dankt allen die het Fonds begunstigen met een gift van welke omvang dan ook. Over boekjaar 2017 mocht het Fonds in totaal € 213.325,- aan giften ontvangen. Over boekjaar 2018 ontving het Fonds in totaal € 198.112,50. Over boekjaar 2019 ontving het Fonds in totaal € 194.000,- aan giften.

Jaarlijks bepaalt het bestuur welk bedrag beschikbaar kan worden gesteld voor activiteiten in Muziekgebouw Eindhoven die aansluiten bij de doelstellingen van het Mfonds. In 2019 was dit een totaalbedrag van in totaal € 105.000,-. Om de continuïteit van de ondersteunde activiteiten waar mogelijk te garanderen, wordt jaarlijks een bedrag binnen het Mfonds gereserveerd voor toekomstige doelbestedingen.

Verbinding Begunstigers
De begunstigers van het Mfonds (Kringleden en donateurs) gaan een bijzondere verbinding met ons aan. We zijn hen daarvoor zeer erkentelijk, bovendien laten we onze Begunstigers graag genieten van de projecten die zij mede mogelijk maken. Daarom worden genodigd voor bijzondere bijeenkomsten en concerten in het Muziekgebouw. De hoogte van de persoonlijke gift is bepalend voor het aantal malen dat we een Begunstiger nodigen. Zo kunnen we elke gift optimaal ten goede laten komen aan het realiseren van de doelstellingen van het Mfonds.

Doelstellingen
De Stichting Muziekgebouw Eindhoven heeft ten doel het ondersteunen, initiëren en stimuleren van muzikale culturele projecten en activiteiten in Eindhoven (en regio). Betreffende activiteiten vinden met name plaats in Muziekgebouw Eindhoven en zijn nadrukkelijk gericht op:

  • Stimuleren van de muzikale loopbaan van jonge talenten;
  • Productinnovatie (door het leggen van dwarsverbanden in de muziek en andere culturele disciplines);
  • Muziekeducatie;
  • Versterken van de programmering van Muziekgebouw Eindhoven op het gebied van internationale topconcerten;
  • Werving van nieuw publiek voor de concertpraktijk in al zijn diversiteit.

Boekjaar en jaarstukken
Begunstigers van het Muziekgebouw Eindhoven Fonds worden elk jaar tijdens een speciale bijeenkomst geïnformeerd over de bestedingen in het voorgaande boekjaar en bijzondere projecten in het nieuwe jaar.
Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt een balans en een staat van baten en lasten op over het voorgaande boekjaar.
Klik hier voor een overzicht van baten en lasten over het laatste boekjaar (2019).

Cookies

We use cookies and similar techniques to improve the usability of your visit, to analyze the use of the website, to make it possible to display third-party content such as videos, for marketing purposes and for various other applications. These cookies are also placed by third parties.

By clicking “Accept”, you agree. If you do not agree, you can specify your preferences via the "Adjust settings" button. More information…

Cookies are required for the website to function properly. This way the content of your shopping cart will be remembered during the order and you can log in on the website with your account.

Cookies are also needed to enrich your experience on the website. For example, media from third parties such as videos. We also keep statistics to continuously improve the site.

Finally, cookies are used to process further information about our marketing activities, such as newsletters and advertisements, in the most efficient and personal way.

Cookie settings