Bezoldiging bestuurder

Eindhoven, 12 mei 2021

De AVA heeft het volgende vastgesteld ten aanzien van de bezoldiging van het bestuur van het Muziekgebouw Eindhoven N.V.:

Kaders

De kaders voor het bezoldigingsbeleid van het bestuur zijn:

  • De Governance Code Cultuur
  • Maatschappelijk verantwoorde beloning
  • Transparantie omtrent de beloning
  • Voldoen aan wet- en regelgeving

Het totaal van de bezoldiging en vergoedingen van bestuurders is gemaximeerd op het niveau van het totaal van de bezoldiging en vergoedingen van de Eindhovense wethouders: categorie 8 gemeenten met een inwonertal tussen 150.000 en 375.000. De bij deze categorie behorende (toekomstige) indexeringen zijn van toepassing. Mocht deze bezoldiging in de toekomst hoger liggen dan het bezoldigingsmaximum uit de Wet normering topinkomens (WNT), dan wordt de WNT-norm als maximum gehanteerd.

Transparantie

De transparantie van het bezoldigingsbeleid van het bestuur wordt bereikt door publicatie hiervan op onze website. Daarnaast geeft het bestuur in het jaarverslag informatie over het bezoldigingsbeleid van het bestuur:

  • Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de bezoldiging van het bestuur vermeld in de door de accountant goedgekeurde jaarrekening.
  • In het geval er slechts één bestuurder is, kan dit omwille van privacy overwegingen niet verplicht worden gesteld. In artikel 2:383, eerste lid, laatste volzin, van het Burgerlijk Wetboek staat: “Een opgave die herleid kan worden tot een enkele natuurlijke persoon mag achterwege blijven”. In dat geval zal de accountant in de toelichting opnemen of aan het onderhavige bezoldigingsbeleid is voldaan.

Evaluatie

Dit bezoldigingsbeleid wordt jaarlijks door de AVA geëvalueerd bij de algemene vergadering betreffende de jaarrekening.


Eindhoven, augustus 2021

De bezoldiging van de huidige bestuurder, E. Righini die per 1 augustus 2021 is benoemd, wordt vermeld in de door de accountant goedgekeurde jaarrekening en voldoet aan het vastgestelde bezoldigingsbeleid.