Bestuur Vereniging Vrienden & ANBI-status


Het bestuur van de Vereniging Vrienden bestaat uit:

Dhr. P. van Lieshout (Voorzitter)
Mevr. J. Senden- Vermolen (Secretaris)
Vacature (Penningmeester)
Mevr. A. Majoor (Lid bestuur Vereniging Vrienden)
Mevr. Şeniz Duru Koevoets (Lid bestuur Vereniging Vrienden)
Dhr. S.M. Calis (Lid bestuur Vereniging Vrienden, vanuit Quadrivium)
Mevr. R. Nuij (Lid bestuur Vereniging Vrienden, vanuit Quadrivium)


Beloningsbeleid

Het bestuur van de vereniging is onbezoldigd. De vereniging heeft geen eigen personeel in dienst.

RSIN / fiscaalnummer ANBI 801300666
ANBI-nummer: 82438


Doelstellingen

De Vereniging Vrienden Muziekgebouw Eindhoven heeft als doel het bevorderen van het muziekleven in de stad Eindhoven, met een focus op de activiteiten die georganiseerd worden door Muziekgebouw Eindhoven. Ter bevordering van dit doel houdt de Vereniging Vrienden zich onder meer bezig met de volgende zaken:

  • Het ondersteunen van de ontwikkeling van jong talent
  • Het ondersteunen van uiteenlopende activiteiten die georganiseerd worden door Muziekgebouw Eindhoven
  • Het mogelijk maken van gratis muzieklezingen over uiteenlopende onderwerpen op muzikaal gebied
  • Het mogelijk maken voor scholen om educatie te kunnen bieden op het gebied van muziek
  • Het organiseren van activiteiten in samenwerking met Muziekgebouw Eindhoven – zowel voor leden als voor niet-leden.


Beheer

Het bestuur van de Vereniging Vrienden vergadert op regelmatige basis om te beslissen over de besteding van het beschikbare vermogen. Het vermogen van de Vereniging Vrienden is afkomstig uit contributies en giften. Dit vermogen wordt uitsluitend gebruikt voor projecten/activiteiten die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de vereniging. De wijze waarop het vermogen wordt besteed, wordt opgenomen in het jaarverslag en de begroting en ligt tijdens de jaarvergadering ter goedkeuring aan de leden voor. De Vereniging heeft geen onroerend goed in eigendom.


Boekjaar / jaarstukken en jaarverslag

Het boekjaar van de Vereniging Vrienden loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Na afloop van elk boekjaar wordt door het bestuur een jaarverslag samengesteld. Hierin doet de penningmeester verslag van de financiën over het afgelopen boekjaar door middel van een balans en een exploitatieoverzicht. De juistheid van de financiële verslaglegging wordt gecontroleerd door een wisselende kascommissie, bestaande uit twee leden van de Vereniging Vrienden. Verder maakt het jaarverslag inzichtelijk welke activiteiten door de Vereniging Vrienden georganiseerd zijn en waaraan het vermogen van de vereniging wordt besteed. Dit jaarverslag wordt jaarlijks op de jaarvergadering besproken en op deze webpagina gepubliceerd.


Ontvangen giften en contributie

Op deze webpagina zijn de jaarverslagen over de jaren 2015 t/m 2022 te vinden. Uit deze verslagen blijkt welke bedragen aan contributies en welke giften zijn ontvangen.